உறை

உறைக்கான அனுப்பும் பெறும் முகவரிகளை உள்ளிடுக. நீங்கள் தரவுத்தளத்திலிருந்து கூட முகவரி புலங்களை நுழைக்கலாம், எ.கா முகவரிகள் தரவுத்தளத்திலிருந்து.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Insert - Envelope - Envelope tab


பெறுநர்

Enter the delivery address. You can also click in this box, and select a database, a table, and field, and then click the arrow button to insert the field in the address. If you want, you can apply formatting, such as bold and underline, to the address text.

அனுப்புநர்

Includes a return address on the envelope. Select the Sender check box, and then enter the return address. LibreOffice automatically inserts your user data in the Sender box, but you can also enter the data that you want.

தரவுத்தளம்

நீங்கள் நுழைக்கவிருக்கும் முகவரித் தரவைக் கொண்டிருக்கும் தரவுத்தளத்தைத் தேர்க.

அட்டவணை

நீங்கள் நுழைக்கவிருக்கும் முகவரித் தரவைக் கொண்டிருக்கும் தரவுத்தள அட்டவணையைத் தேர்க.

தரவுத்தளப் புலம்

நீங்கள் நுழைக்கவிருக்கும் முகவரித் தரவைக் கொண்டிருக்கும் தரவுத் தளப் புலத்தைத் தேர்க, பிறகு இடது அம்பு பொத்தானைச் சொடுக்குக. இடஞ்சுட்டியைக் கொண்டிருக்கும் முகவரிப் பெட்டியில் தரவு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னோட்டப் புலம்

Displays a preview of the current selection.

Please support us!