............

உறை

உறையை உருவாக்குகிறது. மூன்று கீற்று பக்கங்களில், பெறுநரும் அனுப்புநரும், முகவரிகளுக்குமான இடமும் வடிவூட்டும், உறையின் அளவு, உறையின் திசையமைவு போன்றவற்றை நீங்கள் குறிப்பிட முடியும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

Choose Insert - Envelope

From the tabbed interface:

Choose Tools - Envelope.

On the Tools menu of the Tools tab, choose Envelope.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Envelope.

From toolbars:

Icon Insert Envelope

Insert Envelope


உறை

உறைக்கான அனுப்பும் பெறும் முகவரிகளை உள்ளிடுக. நீங்கள் தரவுத்தளத்திலிருந்து கூட முகவரி புலங்களை நுழைக்கலாம், எ.கா முகவரிகள் தரவுத்தளத்திலிருந்து.

வடிவூட்டு

உறையின் தளக்கோலத்தையும் பரிமாணத்தையும் குறிப்பிடுகிறது.

அச்சுப்பொறி

உறைக்கான அச்சுச் தேர்வுகளை அமை.

புதிய ஆவணம்

புது ஆவணத்தை உருவாக்குவதோடு உறையை நுழைக்கிறது.

நுழை

ஆவணத்தில் நடப்புப் பக்கத்திற்கு முன் உறையை நுழைக்கிறது.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

ஒர் ஆவணத்திலுள்ள ஓர் உறையை அழிக்க

  1. உறை பக்கத்தை நடப்புப் பக்கமாக்க, அதனுள் சொடுக்குக.

  2. "உறை" எனக் காட்டும் நிலைவரியிலுள்ள புலத்தை வலச் சொடுக்குக.

    சில பக்க பாணிகள் காட்டுதலைத் துணைப்பட்டி திறக்கிறது.

  3. துணைப்பட்டியிலிருந்து "முன்னிருப்பு" பக்க பாணியைத் தேர்ந்தெடுக.

    இது சிறப்பு "உறை" பக்க வடிவூட்டலை அகற்றுகிறது.

  4. அனுப்புநர், பெறுநரின் சட்டகங்களை அழி. ஒவ்வொரு சட்டகத்தின் எல்லையைச் சொடுக்கி, அழி விசையை அழுத்துக.

Please support us!