படவிளக்கம்

தேர்ந்த பிம்பம், அட்டவணை, விளக்கப்படம், சட்டகம் அல்லது வடிவம் ஆகியவற்றிற்கான எண்ணிட்ட படவிளக்கத்தைச் சேர்க்கிறது படவிளக்கத்திற்கு நீங்கள் சேர்க்கவிருக்கும் உருப்படியை வலம் சொடுக்குவதிலும் இந்தக் கட்டளையை அணுகலாம்.

இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

Choose Insert - Caption

From the context menu:

Choose Insert Caption

From the tabbed interface:

Choose Image - Caption.

From toolbars:

Icon Insert Caption

Insert Caption


படவிளக்கம்

Type the text that you want to appear after the caption category and caption number.

பண்புகள்

நடப்புத் தெரிவுக்கான படவிளக்கத் தேர்வை அமை.

பகுப்பு

Select the caption category, or type a name to create a new category. The category text appears before or after the caption number, depending on the Caption order setting in Options. Captions made with a predefined caption category are formatted with a paragraph style with the same name as the category. For example, captions made with the “Illustration” caption category are formatted with the “Illustration” paragraph style.

எண்ணிடல்

Select the type of numbering that you want to use in the caption. The selection is also applied to any previous captions in the category.

After number

Enter optional text characters to appear between numbering and category. Only active when Numbering first is selected for Caption order in Options.

Before caption

Enter optional text characters to appear after the caption category and number and before the caption text. These characters are not inserted if no caption text is given.

நிலை

தேர்ந்த உருப்படியின் மேல் அல்லது கீழ் படவிளக்கத்தைச் சேர்க்கிறது. இந்தத் தேர்வானது சில பொருள்களிக்கு மட்டுமே கிடைக்கும்.

தேர்வுகள்

Opens the Options dialog, where it is possible to customize the appearance of the caption label. You can choose to add a heading number to the caption number, add a character style to the caption category and number, and choose the order of the caption category and caption number.

தானிபடவிளக்கம்

Opens the AutoCaption dialog. This is the same dialog you get by Tools - Options - LibreOffice Writer - AutoCaption. Changes to this dialog do not affect the inserted caption for the current selection.

Please support us!