உள்தள்கள்

பிரிவை இடது, வலது ஓரங்களுடன் உள்தள்ளுகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Insert > Section > Indents tab or choose Format > Sections - Options button - Indents tab


பிரிவுக்கு முன்னர்

பிரிவுக்கு முன்னர், இடது ஓரத்தில் உள்தளைக் குறிப்பிடுகிறது.

பிரிவுக்குப் பின்னர்

பிரிவுக்கு பின்னர், வலது ஓரத்தில் உள்தளைக் குறிப்பிடுகிறது.

Please support us!