கைமுறை முறிப்பை நுழை

நடப்பு இடஞ்சுட்டி நிலையில் ஒரு கைமுறை முறிப்பு, நிரல் முறிப்பு அல்லது ஒரு பக்க முறிப்பை நுழைக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - கைமுறை முறிப்பு ஐத் தேர்


வகை

நீங்கள் நுழைக்கவிரும்பும் முறிப்பின் வகையைத் தேர்க.

வரி முறிப்பு

நடப்பு வரியை முடிப்பதோடு அடுத்த வரியின் இடஞ்சுட்டியின் வலதில் காணப்படும் உரையைப் புது பத்தியை உருவாக்காமல் நகர்த்துகிறது.

Tip Icon

Shift+ உள்ளிடையை அழுத்தி ஒரு வரி முறிப்பையும் நீங்கள் நுழைக்கலாம்.


நிரல் முறிப்பு

ஒரு கைமுறை நிரல் முறிப்பை நுழைக்கிறது ( பன்மடங்கு நிரல் தளக்கோலத்தில்), அடுத்த நிரல் இன் தொடக்க இடஞ்சுட்டியின் வலதில் காணப்படும் உரையை நகர்த்துகிறது. கைமுறை நிரல் முறிப்பானது புது நிரலின் மேலுள்ள ஓர் அச்சிடப்படா எல்லையால் சுட்டப்படுகிறது.

பக்க முறிப்பு

ஒரு கைமுறை பக்க முறிப்பை நுழைப்பதோடு, அடுத்த பக்கத்தின் தொடக்கத்திலுள்ள இடஞ்சுட்டியின் வலதிலுள்ள உரையை நகர்த்துகிறது. நுழைக்கப்பட்ட பக்க முறிப்ப்பானது புதுப் பக்கத்தின் மேலுள்ள அச்சிடப்படா எல்லையால் சுட்டப்படுகிறது.

Tip Icon

நீங்கள் + உள்ளிடையை அழுத்துவதன் மூலமும் ஒரு பக்க முறிப்பை நுழைக்க முடியும். இருப்பினும், நீங்கள் பின்வரும் பக்கத்திற்கு வேறு பக்கப் பாணியை அளிக்கவிரும்பினால், கைமுறை பக்க முறிப்பை நுழைக்க நீங்கள் கண்டிப்பாகப் பட்டிக் கட்டளையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.


பாணி

கைமுறை பக்க பாணியைப் பின்பற்றும் பக்கத்திற்கான பக்க பாணியைத் தேர்க.

பக்க எண்ணை மாற்றுக

கைமுறை முறிப்பைப் பின்பற்றும் பக்கத்திற்கு நீங்கள் குறிப்பிட்ட பக்க எண்ணை ஒப்படைக்கிறது. இத்தேர்வானது நீங்கள் கைமுறை முறிப்பைப் பின்பற்றும் பக்கத்திற்கு வெவ்வேறு பக்கப் பாணிகளை ஒதுக்கினால் மட்டுமே கிடைக்கப்பெறும்.

பக்க எண்

கைமுறை பக்க பாணியைப் பின்பற்றும் பக்கத்திற்கான புது பக்கத்தை உள்ளிடுக.

Note Icon

கைமுறை முறிப்புகளைக் காட்சியளிக்க, பார்வை - அச்சிடப்படாத வரியுருக்கள் ஐத் தேர்ந்தெடுக.


Inserting and Deleting Page Breaks

Please support us!