வலைத் தளக்கோலம்

வலை உலாவியில் பார்வையிடப்படுவதைபோல ஆவணம் காட்சியளிக்கப்படுகிறது. நீங்கள் HTML ஆவணங்களை உருவாக்கும்போது இது பயனாகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

Choose View - Web

From the tabbed interface:

Choose View - Web view.

On the View menu, choose Web.

From toolbars:

Web Icon

வலை

From the keyboard:


Please support us!