வடிவூட்டு குறிகள்

உங்கள் ஆவணத்தில் மறைந்துள்ள பத்தி குறிகள், வரி முறிப்புகள், கீற்று நிறுத்தங்கள், வெளிகள் போன்ற வடிவூட்டல் குறியீடுகளைக் காட்டுகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

Choose View - Formatting Marks

From the tabbed interface:

Choose Home - Toggle Formatting Marks.

Choose Insert - Formatting Marks.

From toolbars:

Formatting Marks Icon

வடிவூட்டு குறிகள்

From the keyboard:

+ F10


நீங்கள் ஒரு பத்தி குறியை அழிக்கும்போது, ஒன்றாக்கப்படுகின்ற பத்தியானது இடஞ்சுட்டி இருக்கின்ற பத்தியை வடிவூட்டுகிறது.

To specify which formatting marks are displayed, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the options that you want in the Display formatting area.

Please support us!