புலங்களைத் தொகு

ஒரு புலத்தின் பண்புகளைத் தொகுக்க முடிகின்ற ஒரு உரையாடலைத் திறக்கிறது. ஒரு புலத்தின் முன் சொடுக்குக, பிறகு இந்தக் கட்டளையைத் தேர்ந்தெடுக.உரையாடலில், முந்தைய மற்றும் அடுத்த புலத்திற்கு நகர நீற்கள் அம்பு பொத்தான்களைப் பயன்படுத்த முடியும்.

தொகுத்தலுக்காகப் புலத்தைத் திறக்க, உங்களின் ஆவணத்தில் நீங்கள் ஒரு புலத்தை இருமுறை சொடுக்கலாம்.

இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

Choose Edit - Fields.

Choose Insert - Fields.

Choose Insert - Cross-reference.

From the context menu:

Edit Field

From the tabbed interface:

Choose Insert - Fields.

Choose Insert - Cross-reference.

Choose References - Fields.

Choose References - Cross-references.

From toolbars:

Icon Cross-Reference

Cross-Reference

Icon Insert Field

Insert Field

From the keyboard:

+ F2


tip

உங்கள் ஆவணத்திலுள்ள புலப் பெயர்கள், புல உள்ளடக்கங்களிடையேயுள்ள பார்வையை மாற்ற, பார்வை - புலப் பெயர்கள் ஐத் தேர்ந்தெடுக.


note

உங்கள் ஆவணத்திலுள்ளDDE தொடுப்பை நீங்கள் தேர்ந்தால், பிறகு தொகு - புலங்கள்ஐத் தேர்ந்தால், தொடுப்புகளைத் தொகுஉரையாடலைத் திறக்கிறது.


note

"அனுப்புநர்" வகை புலத்தின் முன் நீங்கள் சொடுக்கினால், பிறகு தொகு- புலங்கள் ஐத் தேர்ந்தால், பயனர் தரவு உரையாடலைத் திறக்கிறது.


வகை

நீங்கள் தொகுக்குகின்ற புல வகையைப் பட்டியலிடுகிறது.

note

பின்வரும் உரையாடல் தனிமங்கள், தொடர்புடைய புல வகை தேர்ந்தெடுக்கப்படும்போதே தென்படும்.


தேர்

புல வகைத் தேர்வுகளைப் பட்டியலிடுகிறது, எ.கா, "நிலைத்த". நீங்கள் விரும்பினால், தேர்ந்த புல வகைக்கான மற்றொரு தேர்வைச் சொடுக்கலாம்.

வடிவூட்டு

புல உள்ளடக்கங்களுக்கான வடிவூட்டத்தைத் தேர்க. தேதி, நேரம், பயனர்-வரையறுத்த புலங்கள் ஆகியவற்றிற்கு, பட்டியலிலுள்ள "கூடுதல் வடிவூட்டங்களை" நீங்கள் சொடுக்கவ்வும் முடியும், பிறகு வேறொரு வடிவூட்டத்தைத் தேர்க.நீங்கள் தொகுக்கின்ற புல வகையைச் சார்ந்தே வடிவூட்டங்கள் கிடைக்கும்.

குறுங்கிடை

தேர்ந்த புல வகைக்கான குறுங்கிடையைக் காட்சியளிக்கிறது, எ.காட்டாக "அடுத்த பக்கம்", "பக்க எண்கள்" அல்லது "முந்தைய பக்கம்". காட்சியளியக்கப்பட்ட பக்க எண்ணுடன் சேர்க்கப்படும் ஒரு புதிய குறுங்கிடை மதிப்பை நீங்கள் உள்ளிடலாம்.

warning

நீங்கள் உண்மையான பக்க எண்ணையும் காட்சியளிக்கப்படாத எண்ணையும் மாற்ற விரும்பினால், குறுங்கிடை மதிப்பைப் பயன்படுத்தாதீர்கள். பக்க எண்களை மாற்றுவதற்கு, பக்க எண்கள் வழிகாட்டியை வாசிக்கவும்.


Up to level

Selects the heading to display according to the specified format. The first heading before the field whose outline level is equal to or less than the specified outline level is selected. This option is available only for field types Heading (document) and Number range (variable).

பெயர்

புல மாறியின் பெயரைக் காட்சியளிக்கிறது. உங்களுக்கு வேண்டுமானால், ஒரு புதுப் பெயரை நீங்கள் உள்ளிட முடியும்.

மதிப்பு

புல மாறியின் நடப்பு மதிப்பைக் காட்சியளிக்கிறது. உங்களுக்கு வேண்டுமானால், ஒரு புதுப் பெயரை நீங்கள் உள்ளிட முடியும்.

நிலைத்த உள்ளடக்கம்

புலத்தை நிலையான உள்ளடக்கமாக நுழைக்கிறது, அதாவது புலத்தைப் புதுப்பிக்க முடியாது.

நிபந்தனை

புலம் செயல்படுத்தப்படுத்தப்படுவதை அனுசரிக்கும் நிபந்தனையைக் காட்சியளிக்கிறது. உங்களுக்கு வேண்டுமெனில், ஒரு புதியநிபந்தனையை உள்ளிட முடியும்.

பிறகு, வேறு

புல நிபந்தனையை அடைகிறதா இல்லையா என்பதற்கேற்றவாறு காட்சியக்கப்படுகிற புல உள்ளடக்கங்களை மாற்றுக.

பெருமம்

பெருமத் தேர்வி ஐத் திறக்கிறது, ஆவணத்திலுள்ள தேர்ந்த புலத்தை நீங்கள் சொடுக்கும்பொழுது இயங்கக்கூடிய பெருமத்தை இங்கு நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க முடியும். இந்தப் பொத்தான் "பெருமத்தைச் செயலாக்கு" எனும் செயலாற்றிப் புலத்திற்கு மட்டுமே கிடைக்கப்பெறும்.

மேற்கோள்

தேர்ந்த புலத்திற்கான மேற்கோள் உரையை நுழை அல்லது மாற்றியமை

பெரும பெயர்

தேர்ந்த புலத்திற்கு ஒப்படைத்த பெருமத்தின் பெயரைக் காட்சியளிக்கிறது.

இடம்பிடி

தேர்ந்த புலத்தின் இடம்பிடி உரையைக் காட்சியளிக்கிறது.

உரையை நுழை

நிபந்தனையுடன் இணைந்த உரையைக் காட்சியளிக்கிறது.

சூத்திரம்

சூத்திரப் புலத்தின் சூத்திரத்தைக் காட்சியளிக்கிறது.

தென்படாது

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

செயல்படுத்து

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

Apply

அழி

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

Icon

அழி

தரவுத்தளத் தெரிவு

இருந்து தேர்ந்த புலத்தில் நீங்கள் நீங்கள் நுழைக்கவிரும்பும் பதிவுற்ற தரவுத்தளத்தைத் தேர்க. தேர்ந்த புலம் குறிக்கின்ற அட்டவணை அல்லது வினவலையோ கூட நீங்கள் மாற்றலாம்.

பதிவு எண்

"ஏதாவது பதிவு" புல வகையைக் குறிப்பிடப்பட்ட நிபந்தனை சந்திக்கும்போது தரவுத்தளப் பதிவு எண்ணானது நுழைக்கப்படுகிறது எனக் காட்சியளிக்கிறது.

இடது அம்பு

ஆவணத்தில் ஒரே வகையான முந்தைய புலத்திற்குக் குதிக்கிறது. ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஒரே வகையான புலத்தை ஆவணம் கொண்டிருந்தால் மட்டுமே இந்தப் பொத்தான் இயக்கத்தில் இருக்கும்.

Icon Previous Field

முந்தைய புலம்

வலது அம்பு

ஆவணத்தில் ஒரே வகையான அடுத்த புலத்திற்குக் குதிக்கிறது. ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஒரே வகையான புலத்தை ஆவணம் கொண்டிருந்தால் மட்டுமே இந்தப் பொத்தான் இயக்கத்தில் இருக்கும்.

Icon Next Field

அடுத்த புலம்

Please support us!