தானி உரையை மறுபெயரிடுக

தானி உரை உள்ளீட்டின் பெயரை நீங்கள் மாற்றுவதற்கு அனுமதிக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

கருவிகள் - தானிஉரை - தானிஉரை - மறுபெயரிடுஐத் தேர்ந்தெடுக


பெயர்

தேர்ந்த தானி உரை உருப்படியின்நடப்புப் பெயரைக் காட்சியளிக்கிறது.‪‪

புதிய

தேர்ந்த தானி உரைக்கான புதுப் பெயரைத் தட்டச்சிடுக.

குறுக்குவழி

தேர்ந்த தானி உரைக்கு ஒரு குறுக்குவழியை அளிக்கிறது.

Please support us!