ஒட்டுப்பலகைக்கான திட்டவரை

ஓர் ஆவணத்தின் திட்டவரையை உயர் உரை வடிவமைப்பிலுள்ள (RTF) ஒட்டுப்பலகைக்கு அனுப்புகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

கோப்பு - அனுப்பு - ஒட்டுப்பலகையின் திட்டவரைஐத் தேர்


Please support us!