அஞ்சல் ஒன்றாக்கு

அஞ்சல் ஒன்றாக்குஉரையாடலானது, படிவக் கடிதங்களை அச்சிடவும் சேமிக்கவும் உதவுகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

குறைந்தது ஒரு முகவரி தரவுத்தள புலத்தையாவது ஒரு உரை ஆவணத்தில் நுழைத்த பின்னர் அந்த ஆவணத்தை அச்சிடுக. நீங்கள் ஒரு படிவக் கடிதத்தை அச்சிட வேண்டுகிறீரா என்ற கேள்விக்கு "ஆம்" என்று பதிலளிக்கவும்.


அச்சிடுகையில், தரவுத்தளத் தகவல்கள் ஒத்துப்போகும் தரவுத்தளப் புலங்களை (இடம்பிடிகள்) மாற்றிவைக்கின்றன. தரவுத்தளப் புலங்களை நுழைத்தலைப் பற்றி மேல் விவரங்களுக்கு நுழை - புலங்கள் - மேலும் புலங்கள் கீழுள்ள தரவுத்தளம் கீற்று பக்கத்தில் சரிபார்க்கவும்.

பதிவேடுகள்

படிவக் கடிதத்தை அச்சிடுவதற்காகப் பதிவுகளின் எண்ணிக்கையை வரையறுக்கிறது. ஒவ்வொரு பதிவுக்கும் ஒரு கடிதம் அச்சிடப்படும்.

அனைத்தும்

தரவுத்தளத்திலிருக்கும் அனைத்துப் பதிவுகளையும் செய்முறைப்படுத்துகிறது.

தேர்ந்த பதிவுகள்

தரவுத்தளத்திலிருக்கும் குறித்த பதிவுகளை மட்டும் செய்முறைப்படுத்துகிறது. தேவையான பதிவுகளை நீங்கள் ஏற்கனவே தரவுத்தளத்தில் குறித்திருந்தால் மட்டுமே இத்தேர்வு கிடைக்கப்பெறும்.

இருந்து:

அச்சிடவிருக்கும் முதல் பதிவின் எண்ணிக்கையைக் குறிப்பிடுக.

க்கு

அச்சிடவிருக்கும் கடைசிப் பதிவின் எண்ணிக்கையைக் குறிப்பிடுக.

வெளியீடு

உங்கள் படிவக் கடிதங்களை ஒரு அச்சுப்பொறிக்கு அனுப்புவதா அவற்றை ஒரு கோப்பில் சேமிப்பதா என்பதை உறுதிபடுத்துகிறது.

அச்சுப்பொறி

படிவக் கடிதங்களை அச்சிடும்.

கோப்பு

படிவக் கடிதங்களைக் கோப்புகளில் சேமிக்கும்.

ஒற்றை ஆவணமாகச் சேமிக்கவும்.

அனைத்துத் தரவுகளின் பதிவுகளைக் கொண்டிருக்கும் ஒரு பெரிய ஆவணத்தை உருவாக்குக.

தனிப்பட்ட ஆவணங்களாகச் சேமிக்கவும்.

ஒவ்வொரு தரவுப் பதிவுகளுக்கும் ஓர் ஆவணத்தை உருவாக்குக.

தரவுத்தளத்திலிருந்து கோப்பு பெயரை உண்டாக்குக

தரவுத்தளத்திலுள்ள தரவுகளிலிருந்து ஒவ்வொரு கோப்பின் பெயரையும் உண்டாக்குக.

புலம்

தேர்ந்த தரவுத்தளப் புலத்தின் உள்ளடக்கத்தைப் படிவக் கடிதத்திற்கான கோப்பு பெயராகப் பயன்படுத்துகிறது.

பாதை

படிவக் கடிதங்களைச் சேமிக்க பாதையைக் குறிப்பிடுகிறது.

...

பாதையைத் தேர் உரையாடலைத் திறக்கிறது.

கோப்பு வடிவூட்டம்

கிடைக்கப்பெறும் ஆவணத்தில் சேர்த்துவைத்த சேர்த்துவைக்க கோப்பு வடிவூட்டத்தைத் தேர்க.

Mail Merge Wizard

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Please support us!