அச்சு முன்னோட்டம்

Displays a preview of the printed page or closes the preview when in preview mode.

இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

Menu File - Print Preview.

From the tabbed interface:

Choose File - Print Preview

From the keyboard:

+ Shift + O

From toolbars:

Icon Print preview

அச்சு முன்னோட்டம்


Use the icons on the Print Preview Bar to scroll through the pages of the document or to print the document.

பக்கங்களின் ஊடே உருள Page Up, Page Down விசைகளையும் நீங்கள் அழுத்தலாம்.

note

அச்சு முன்னோட்டோத்தில் இருக்கையில் உங்கள் ஆவணத்தை உங்களால் தொகுக்க முடியாது.


To exit the print preview, click the Close Preview button.

Please support us!