கருவிகள் பட்டி

கருவிகள் - மொழி - நடுக்கோடிடல் ஐத் தேர்க

கருவிகள் - சொல் எண்ணிக்கை ஐத் தேர்க

Choose Tools - Heading Numbering

Choose Tools - Heading Numbering - Numbering tab

கருவிகள் - வரி எண்ணிடல் (HTML வடிவூட்டலுக்கு அல்ல) ஐத் தேர்ந்தெடுக

கருவிகள் - அடிக்குறிப்புகளும் நிறைவுக்குறிப்புகளும் ஐத் தேர்க

கருவிகள் - அடிக்குறிப்புகளும் நிறைவுக்குறிப்புகளும் - அடிக்குறிப்புகள் கீற்றைத் தேர்க

கருவிகள் - அடிக்குறிப்புகளும் நிறைவுக்குறிப்புகளும் - நிறைவுக்குறிப்புகள் கீற்றைத் தேர்க

அட்டவணை - நிலைமாற்று - உரையிலிருந்து அட்டவணைக்கு ஐத் தேர்க

கருவிகள் - வரிசைபடுத்து ஐத் தேர்க

கருவிகள் - கணக்கிடு ஐத் தேர்க

+ plus sign

கருவிகள் - புதுப்பி ஐத் தேர்க

Choose Tools - Update - Page Formatting

கருவிகள்- புதுப்பி - நடப்பு அகவரிசை ஐத் தேர்க

Choose Tools - Update - Indexes and Tables

கருவிகள் - புதுப்பி - அனைத்தையும் புதுப்பி ஐத் தேர்க

கருவிகள் - புதுப்பி - புலங்கள் ஐத் தேர்க

F9 விசை

கருவிகள் - புதுப்பி - தொடுப்புகள் ஐத் தேர்க

Choose Tools - Update - Charts

Choose Tools - Protect Document - Protect Fields.

Choose Tools - Protect Document - Protect Bookmarks.

கருவிகள் - அஞ்சல் ஒன்றாக்கு வழிகாட்டி ஐத் தேர்க

அஞ்சல் ஒன்றாக்குபட்டையிலுள்ள அஞ்சல் ஒன்றாக்கு படவுருவைச் சொடுக்குக:

அட்டவணை தரவுபட்டையிலுள்ள அஞ்சல் ஒன்றாக்குபடவுருவைச் சொடுக்குக:

Icon

அஞ்சல் ஒன்றாக்கு

Please support us!