பட்டியை நுழை

Choose Insert - More Breaks - Manual Break

Choose Insert - More Breaks

Choose Insert - Field

Open context menu - choose Fields (inserted fields)

Choose Insert - Field - Date

Choose Insert - Field - Time

Choose Insert - Field - Page Number

Choose Insert - Field - Page Count

Choose Insert - Field - Subject

Choose Insert - Field - Title

Choose Insert - Field - First Author

Choose Insert - Field - More Fields

+F2

நுழை கருவிப்பட்டையில், சொடுக்குக

படவுரு

புலங்களை நுழை

நுழை - புலம்- கூடுதல் புலங்கள் - ஆவணம் கீற்றைத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - புலங்கள் - கூடுதல் புலங்கள் - மாற்றுக்குறிப்பு கீற்றைத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - மேற்கோள் ஐத் தேர்

நுழை - புலம் - கூடுதல் புலங்கள் - செயலாற்றிகள் கீற்றைத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - புலம் - கூடுதல் புலங்கள் - ஆவணத்தகவல் கீற்றைத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - புலம் - கூடுதல் புலங்கள் - மாறிகள் கீற்றைத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - புலம் - கூடுதல் புலங்கள் - தரவுத்தளம் கீற்றைத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - பிரிவு ஐத் தேர்

நுழை கருவிப்பட்டையைத் திற, சொடுக்கு

Icon Section

பிரிவு

நுழை - பிரிவு - பிரிவு கீற்றையோ வடிவூட்டு - பிரிவுகள் ஐயோ தேர்

Choose Insert > Section > Indents tab or choose Format > Sections - Options button - Indents tab

நுழை - அடிக்குறிப்பும் நிறைவுக்குறிப்பும் - அடிக்குறிப்பு அல்லது நிறைவுக்குறிப்பு ஐத் தேர்க

சூழல் பட்டியைத் திற - அடிக்குறிப்பு/இறுதிக்குறிப்பு ஐத் தேர் (நுழைத்த அடிக்குறிப்பு/இறுதிக்குறிப்பு)

நுழை கருவிப்பட்டையைத் திற, சொடுக்கு

படவுரு

அடிக்குறிப்பை நேரடியாக நுழை

படவுரு

இறுதிக்குறிப்பை நேரடியாக நுழை

நுழை - படவிளக்கம் ஐத் தேர்

சூழல் பட்டியைத் திற - படவிளக்கம் ஐத் தேர்

நுழை - படவிளக்கம் - தேர்வுகள் ஐத் தேர்

சூழல் பட்டியைத் திற - படவிளக்கம் - தேர்வுகள் ஐத் தேர்

நுழை - நூற்குறி ஐத் தேர்

நுழை கருவிப்பட்டையைத் திற, சொடுக்குக

படவுரு

நூற்குறி

Choose Insert - Script (only HTML documents)

நுழை - அகவரிசைகளும் அட்டவணைகளும் ஐத் திற

நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - அகவரிசை உள்ளீடு ஐத் தேர்க

நுழை கருவிப்பட்டையைத் திறந்துச் சொடுக்குக

படவுரு

உள்ளீடு

நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணை, அகவரிசை அல்லது உசாத்துணை ஐத் தேர்க

நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - உசாத்துணை உள்ளீடு ஐத் தேர்க

நுழை- உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - உள்ளடக்கங்கள், அகவரிசைகள் அல்லது உசாத்துணை ஐத் தேர்க

நுழை - உள்ளடக்க மற்றும் அகவரிசையின் அட்டவணை - உள்ளடக்கங்கள், அகவரிசை, அல்லது உசாத்துணையின் அட்டவணை - வகை கீற்றைத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் அகவரிசையின் அட்டவணை - உள்ளடக்கங்கள், அகவரிசை, அல்லது உசாத்துணை கீற்றைத் (வகையைப் பொருத்து)

நுழை - உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் அகவரிசையின் அட்டவணை - உள்ளடக்கங்கள், அகவரிசை, அல்லது உசாத்துணை கீற்றைத் (உள்ளடக்கங்கள் அட்டவணை தேர்ந்தெடுக்கப்படும்போது )

நுழை - உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் அகவரிசையின் அட்டவணை - உள்ளடக்கங்கள், அகவரிசை, அல்லது உசாத்துணை- வகை கீற்றைத் (அகர அகவரிசை தேர்ந்தெடுக்கப்படும்போது) தேர்ந்தெடுக

நுழை - உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் அகவரிசையின் அட்டவணை - உள்ளடக்கங்கள், அகவரிசை, அல்லது உசாத்துணையின் அட்டவணை - வகைகீற்றைத் தேர்ந்தெடுக ( எடுத்துக்காட்டு அகவரிசைதேர்ந்தெடுக்கப்படும்போது)

நுழை - உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் அகவரிசையின் அட்டவணை - உள்ளடக்கங்கள், அகவரிசை அல்லது உசாத்துணை - வகை கீற்றைத் தேர்ந்தெடுக ( அட்டவணைகளின் அகவரிசை தேர்தெடுக்கப்படும்போது)

நுழை - உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் அகவரிசையின் அட்டவணை - உள்ளடக்கங்கள், அகவரிசை அல்லது உசாத்துணையின் அட்டவணை - வகை கீற்றைத் தேர்ந்தெடுக ( பயனர்-வரையறுத்தது தேர்ந்த வகையாக இருக்கும்போது)

நுழை - உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் அகவரிசையின் அட்டவணை - உள்ளடக்கங்கள், அகவரிசை அல்லது உசாத்துணையின் அட்டவணை - வகை கீற்றைத் தேர்ந்தெடுக ( பொருள்களின் அட்டவணை தேர்ந்தெடுக்கப்படும்போது)

நுழை - உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் அகவரிசையின் அட்டவணை - உள்ளடக்கங்கள், அகவரிசை, அல்லது உசாத்துணையின் அட்டவணை - வகை கீற்றைத் தேர்ந்தெடுக (உசாத்துணையானது தேர்ந்த பொருளாக இருக்கும்போது)

நுழை - உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் அகவரிசையின் அட்டவணை - உள்ளடக்கங்கள், அகவரிசை அல்லது உசாத்துணையின் அட்டவணை - வகை ஐத் தேர்ந்தெடுக, "கூடுதல் பாணிகள்" தெரிவுப் பெட்டியைக் குறிப்பதோடு பிறகு பாணிகளை ஒதுக்கு ஐச் சொடுக்குக

நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணை, அகவரிசை அல்லது உசாத்துணை - உள்ளீடுகள் கீற்றைத் (தேர்ந்த வகை பொறுத்து)

நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணை, அகவரிசை அல்லது உசாத்துணை - உள்ளீடுகள் கீற்றைத் தேர்க ( உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணை தேர்ந்த வகையாகும்போது)

நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணை, அகவரிசை அல்லது உசாத்துணை - உள்ளீடுகள் கீற்றைத் தேர்க( நெடுங்கணக்கு அகவரிசை தேர்ந்த வகையாகும்போது)

நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணை, அகவரிசை அல்லது உசாத்துணை - உள்ளீடுகள் கீற்றைத் தேர்க ( எடுத்துக்காட்டு அகவரிசை தேர்ந்த வகையாகும்போது)

நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணை, அகவரிசை அல்லது உசாத்துணை - உள்ளீடுகள் கீற்றைத் தேர்க (அட்டவணைகளின் அகவரிசை தேர்ந்த வகையாகும்போது)

நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணை, அகவரிசை அல்லது உசாத்துணை - உள்ளீடுகள் கீற்றைத் தேர்க (பயனர்-வரையறுத்தவை தேர்ந்த வகையாகும்போது)

நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணை, அகவரிசை அல்லது உசாத்துணை - உள்ளீடுகள் கீற்றைத் தேர்க( பொருள்களின் அட்டவணை தேர்ந்த வகையாகும்போது)

நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணை, அகவரிசை அல்லது உசாத்துணை - உள்ளீடுகள் கீற்றைத் தேர்க ( உசாத்துணை தேர்ந்த வகையாகும்போது)

நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - உசாத்துணை உள்ளீடு ஐத் தேர்வதோடு தொகு ஐச் சொடுக்குக

நுழை - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணையும் அகவரிசையும் - உள்ளடக்கங்களின் அட்டவணை, அகவரிசை அல்லது உசாத்துணை - பாணிகள் கீற்றைத் தேர்க

நுழை - உறைஐத் தேர்ந்தெடு

Choose Insert - Envelope - Envelope tab

Choose Insert - Envelope - Format tab

Choose Insert - Envelope - Printer tab

நுழை- சட்டகம் ஐத் தேர்

வடிவூட்டு - சட்டகமும் பொருளும் - பண்புகள் ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை கருவிப்பட்டையைத் திற, சொடுக்குக

Icon Insert Frame

கைமுறையாகச் சட்டகத்தை நுழை

Choose Table - Insert Table

+F12

நுழை கருவிப்பட்டையைத் திற, சொடுக்குக

படவுரு

அட்டவணை

நுழை - கிடைமட்ட விதி ஐத் தேர்க

Choose Insert - Text from File

நுழை கருவிப்பட்டையைத் திற, சொடுக்குக

Icon

Text from File

நுழை - தலைப்பகுதியும் அடிப்பகுதியும் - தலைப்பகுதிஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - தலைப்பகுதியும் அடிப்பகுதியும் - அடிப்பகுதிஐத் தேர்ந்தெடுக

Please support us!