பட்டியைப் பார்

Choose View - Rulers - Rulers

Choose View - Text Boundaries

Choose View - Field Shadings

+F8

Choose View - Field Names

+F9

Choose View - Formatting Marks

+F10

செந்தரப் பட்டையில், சொடுக்குக

Formatting Marks Icon

வடிவூட்டு குறிகள்

Choose View - Show Whitespace.

Icon Show Whitespace

Show Whitespace

Choose View - Web

கருவிகள் பட்டையில், செயல்படுத்துக

Web Icon

வலை

Choose View - Normal

Choose View - Hidden Paragraphs

Please support us!