பட்டியைப் பார்

பார்வை - அளவுகோல்கள் - அளவு கோல்கள்ஐத் தேர்க

பார்வை - உரை எல்லைகள் ஐத் தேர்க

பார்வை - புல நிழலாக்கங்கள்ஐத் தேர்க

+F8

பார்வை - புலப் பெயர்கள் ஐத் தேர்க

+F9

பார்வை - வடிவூட்டு குறிகள் ஐத் தேர்ந்தெடு

+F10

செந்தரப் பட்டையில், சொடுக்குக

Formatting Marks Icon

வடிவூட்டு குறிகள்

பார்வை - வலை தளக்கோலம் ஐத் தேர்க

கருவிகள் பட்டையில், செயல்படுத்துக

Web Icon

வலை

பார்வை - இயல்பான ஐத் தேர்க

பார்வை - மறைந்துள்ள பத்திகள் ஐத் தேர்க

Please support us!