பட்டியைத் தொகு

கருவிகள் - தானிஉரைஐத் தேர்ந்தெடுக

+F3

நுழை கருவிப்பட்டையில் சொடுக்கு

Icon

தானிஉரை

From the menu bar:

Choose Edit - Exchange Database

From the tabbed interface:

Choose Tools, open menu button and select Exchange Database.

From the menu bar:

Choose Edit - Fields.

Choose Insert - Fields.

Choose Insert - Cross-reference.

From the context menu:

Edit Field

From the tabbed interface:

Choose Insert - Fields.

Choose Insert - Cross-reference.

Choose References - Fields.

Choose References - Cross-references.

From toolbars:

Icon Cross-Reference

Cross-Reference

Icon Insert Field

Insert Field

From the keyboard:

+ F2

தொகு - அடிக்குறிப்புஐத் தேர்ந்தெடு

Place the cursor in front of the index field, then choose Edit - Reference - Index Entry...

or right-click to open context menu - choose Edit Index Entry

வடிவமைப்பு - பகுதிகள்ஐத் தேர்ந்தெடு

கருவிகள் - தானிஉரை - தானிஉரை - மறுபெயரிடுஐத் தேர்ந்தெடுக

தொகு - உசாத்துணை உள்ளீடு ஐத் தேர்

From the menu bar:

Choose Edit - Selection Mode

From the status bar:

Click the Selection area.

From the menu bar:

Choose Edit - Select Text.

From the menu bar:

Choose Select Text.

From the keyboard:

+ Shift + I

From the menu bar:

Choose Edit - Direct Cursor Mode

From the tabbed interface:

Choose Home - Home menu - Direct Cursor Mode.

From toolbars:

Icon Toggle Direct Cursor Mode

Toggle Direct Cursor Mode

From the menu bar:

Choose Edit - Go to Page.

From the tabbed interface:

Choose Home tab menu - Go to Page.

From toolbars:

Icon Go to Page

Go to Page

From the keyboard:

+ G

From the status bar:

Click on the Page number area.

Please support us!