பட்டியைத் தொகு

கருவிகள் - தானிஉரைஐத் தேர்ந்தெடுக

+F3

நுழை கருவிப்பட்டையில் சொடுக்கு

படவுரு

தானிஉரை

தொகு - தரவுத்தளத்தைப் பரிமாறுஐத் தேர்ந்தெடு

தொகு - புலங்கள்ஐத் தேர்ந்தெடு

தொகு - அடிக்குறிப்புஐத் தேர்ந்தெடு

Choose Edit - Reference - Index Entry...

சூழல் பட்டியைத் திற - தேர்ந்தெடு அகவரிசை உள்ளீடு

வடிவமைப்பு - பகுதிகள்ஐத் தேர்ந்தெடு

கருவிகள் - தானிஉரை - தானிஉரை - மறுபெயரிடுஐத் தேர்ந்தெடுக

தொகு - உசாத்துணை உள்ளீடு ஐத் தேர்

தொகு - தேர்வு முறைஐத் தேர்ந்தெடு

தொகு - நேரடி இடஞ்சுட்டி முறை ஐத் தேர்க

Please support us!