இச்செயல்பாட்டை அனுக...

Wrap Off Icon

மடிப்பை அடை

Wrap On Icon

மடிப்பைத் திற

Wrap Through Icon

முழுதும் மடி

Jump to Previous Script Icon

முந்தைய வரிவடிவத்திற்குக் குதி

 Jump to Next Script Icon

புதிய வரிவடிவமைக்குக் குதி

On the Tools bar, click

Icon Hyphenation

Hyphenation

Please support us!