கருவிகள் பட்டை

கருவிகள் பட்டை அடிக்கடி பயன்படும் செயலாற்றிகளைக் கொண்டுள்ளது.

பெருக்கம்

Increases the display scale of the formula by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

படவுரு

பெரிதாக்கு

சிறிதாக்கு

Decreases the display scale of formulas by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

படவுரு

சிறிதாக்கு

100 %

Displays the document at its actual size.

படவுரு

100% பெருக்கம்

அனைத்தும் காட்டு

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

படவுரு

அனைத்தையும் காட்டு

புதுப்பி

இந்தக் கட்டளை ஆவணச் சாளரத்திலுள்ள சூத்திரத்தைப் புதுப்பிக்கிறது

தானிப்புதுப்பிப்புக் காட்சி செயல்படுத்தப்பட்டல் மட்டுமேகட்டளைச் சாளரத்திலுள்ள மாற்றங்கள் தானகவே புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.

படவுரு

புதுப்பி

சூத்திர இடஞ்சுட்டி

சூத்திர இடஞ்சுட்டியை முடுக்குவதற்கோ முடக்குவதற்கோ கருவிகள் பட்டையிலுள்ள இந்தப் படவுருவைப் பயன்படுத்துக. கட்டளைகள் சாளரத்திலுள்ள சூத்திர இடஞ்சுட்டி இயக்கத்தில் இருக்கும்போது, இடஞ்சுட்டி நிலைப்படுத்திய பகுதியானது ஒரு மெல்லிய எல்லையைக் கொண்டு குறிக்கப்படுகிறது.

Icon

சூத்திர இடஞ்சுட்டி

Symbols

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

படவுரு

குறியீடுகள்

Please support us!