கருவிகள் பட்டை

கருவிகள் பட்டை அடிக்கடி பயன்படும் செயலாற்றிகளைக் கொண்டுள்ளது.

பெருக்கம்

Increases the display scale of the formula by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Icon Zoom In

பெரிதாக்கு

சிறிதாக்கு

Decreases the display scale of formulas by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Icon Zoom Out

சிறிதாக்கு

100 %

Displays the document at its actual size.

Icon Zoom 100%

100% பெருக்கம்

அனைத்தும் காட்டு

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

Icon Show All

அனைத்தையும் காட்டு

புதுப்பி

இந்தக் கட்டளை ஆவணச் சாளரத்திலுள்ள சூத்திரத்தைப் புதுப்பிக்கிறது

தானிப்புதுப்பிப்புக் காட்சி செயல்படுத்தப்பட்டல் மட்டுமேகட்டளைச் சாளரத்திலுள்ள மாற்றங்கள் தானகவே புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.

Icon Update

புதுப்பி

சூத்திர இடஞ்சுட்டி

சூத்திர இடஞ்சுட்டியை முடுக்குவதற்கோ முடக்குவதற்கோ கருவிகள் பட்டையிலுள்ள இந்தப் படவுருவைப் பயன்படுத்துக. கட்டளைகள் சாளரத்திலுள்ள சூத்திர இடஞ்சுட்டி இயக்கத்தில் இருக்கும்போது, இடஞ்சுட்டி நிலைப்படுத்திய பகுதியானது ஒரு மெல்லிய எல்லையைக் கொண்டு குறிக்கப்படுகிறது.

Icon Formula Cursor

சூத்திர இடஞ்சுட்டி

Symbols

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

Icon Symbols

குறியீடுகள்

Please support us!