நிலைப்பட்டை

நிலைப்பட்டையானது நடப்பு ஆவணத்தின் தகவலைக் காட்சியளிக்கிறது.

உருவளவு

Specifies the current page display zoom factor.

Document Modification

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Please support us!