பட்டிகள்

LibreOffice மேத்துடன் பணிபுரிணவதற்கான அனைத்துக் கட்டளைகளையும் பட்டிப் பட்டையானது கொண்டுள்ளது. அது கிடைக்கப்பெறும் அனைத்துச் செய்கருவிகள், அதுபோல சூத்திர ஆவணங்களையும் அவை கொண்டிருக்கும் பொருள்களைத் தொகுத்தல், பார்வையிடல், அடுக்குதல், வடிவூட்டல் அச்சிடுதல் போன்றவற்றிற்கான கட்டளைகள் ஆகியவற்றையும் கொண்டுள்ளது. பெரும்பாலான பட்டிக் கட்டளைகள் நீங்கள் ஒரு சூத்திரத்தை உருவாக்கும்பொழுது அல்லது தொகுக்கும்பொழுது மட்டுமே கிடைக்கப்பெறும்.

Note Icon

The window containing the document you want to work on must be selected in order to use the menu commands. Similarly, you must select an object in the document to use the menu commands associated with the object.


Warning Icon

The menus are context sensitive. This means that those menu items are available that are relevant to the work currently being carried out. If the cursor is located in a text, then all of those menu items are available that are needed to edit the text. If you have selected graphics in a document, then you will see all of the menu items that can be used to edit graphics.


கோப்பு

This menu contains the general commands for working with formula documents, such as create, open, save and print.

தொகு

இந்தப் பட்டியிலுள்ள கட்டளைகள் சூத்திரங்களைத் தொகுப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அடிப்படைக் கட்டளைகளுக்குக் கூடுதலாக, (எ,கா, உள்ளடக்கங்களை நகலெடுத்தல்) LibreOffice மேத்துக்கு இடம்பிடிகளை அல்லது பிழைகளை தேடலுக்கான குறிப்பிட்ட செயலாற்றிகள் உள்ளன.

பார்வை

Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the Commands window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with View - Elements.

வடிவூட்டு

இந்தப் பட்டியானது சூத்திரங்கள் வடிவூட்டலுக்குத் தேவைப்படும் கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ளது.

கருவிகள்

குறியீடு வரிசைப்பட்டியலைத் திறப்பதற்கும் தொகுப்பதற்கும், அல்லது கோப்பு மூலமாகவோ ஒட்டுப்பலகை மூலமாகவோ வெளிப்புறச் சூத்திரத்தைத் தரவாகவோ இறக்குமதி செய்யவும் இந்தப் பட்டியைப் பயன்படுத்துக. நிரலியின் முகப்பு உங்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் சரிசெய்யக்கூடியது. நீங்கள் நிரலியின் தேர்வுகளையும் மாற்றலாம்.

சாளரம்

சாளரப் பட்டியில், நீங்கள் ஒரு புதிய சாளரத்தைத் திறப்பதோடு ஆவணப் பட்டியலையும் காணலாம்.

உதவி

நீங்கள் LibreOffice உதவிக் கட்டகத்தைத் தொடக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் உதவிப் பட்டி அனுமதிக்கிறது.

Please support us!