வரி முறிப்புகளை உள்ளிடுதல்

இரண்டு வரி மீது( கைமுறை வரி முறிப்பைக்கொண்டு) எவ்வாறு LibreOffice மேத்தில் சூத்திரங்களை எழுதுவது:

"புதுவரி" கட்டளையைப் பயன்படுத்தி ஒரு வரி முறிப்பை உருவாக்குக. அடுத்த வரியின் மீது வரி முறிப்பு வைக்கப்படும்பொழுது அனைத்தும் வரும்.

Please support us!