அடைப்புகளிலுள்ள ஒன்றாக்கும் சூத்திரப் பாகங்கள்

சூத்திரங்களில் பின்னங்களை நுழைத்தல்

In the case of a fraction whose numerator and denominator consist of a product, a sum, and so on, the values that belong together must be bracketed together.

பின்வரும் தொடரியல் பயன்படுத்துக:

{a + c} over 2 = m

அல்லது

m = {a + c} over 2

Please support us!