சூத்திரத்தை கோப்பிலிருந்து இறக்குமதி செய்

இந்த கட்டளை ஒரு சூத்திரம் இறக்குமதி ஒரு உரையாடல் திறக்கும்

The Insert dialog is set up like the Open dialog under File. Use the Insert dialog to load, edit and display a formula saved as a file in the Commands window.

You can import MathML files created by other applications as well. The MathML source must have a math element with an xmlns attribute with value "http://www.w3.org/1998/Math/MathML". The languages MathML and StarMath are not fully compatible, therefore you should revise the import result. For details about the language MathML see its specification.

இக்கட்டளையை அணுக...

கருவிகள் - சூத்திரத்தை இறக்குமதிசெய் ஐத் தேர்ந்தெடு


(_I) ஒட்டுப் பலகையிலிருந்து விசைகளை இறக்குமதி செய்க

இந்த கட்டளை ஸ்டார் கணிதத்திற்கு, MathML இடைநிலைத் உள்ளடக்கம் உருமாறும் மற்றும் நடப்பு காட்டி நிலையில் செருகி அது.

மாற்றம் முடியவில்லை எனில், எதுவும் நுழைக்கப்படுகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

தேர்ந்தெடுகருவிகளைத்-இறக்குமதி MathML ஒட்டுப்பலகை


This command handles only MathML content. If you have copied a LibreOffice Math formula to clipboard, insert it using the command Paste under Edit.

Please support us!