உரை முறை

Switches the text mode on or off. In text mode, formulas are displayed as the same height as a line of text.

இக்கட்டளையை அணுக...

வடிவூட்டு - உரை முறை ஐத் தேர்ந்தெடு


Please support us!