ஒரும/ இரும செய்கருவிகள்

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

இக்கட்டளையை அணுக...

கட்டளைச் சாளரத்திலுள்ள சூழல் பட்டியைத் திற - ஒரும / இரும செய்கருவிகள் ஐத் தேர்ந்தெடு

பார்வை - தனங்கள் ஐத் தேர்ந்தெடுக; பிறகு தனிமங்கள் பலகத்தில் ஒரும/இரும செய்கருவிகள் ஐ பட்டியல் பெட்டியிலிருந்து தேர்க.


பின்வருபவை ஒரும மற்றும் இரும செய்கருவிகளின் முழுமையான ஒரு பட்டியலாகும். செய்கருவிவிக்கு அடுத்துள்ள குறியீடு, அது தனிமங்கள் பலகத்தின் வழி (பார்வை - தனிமங்கள் ஐத் தேர்ந்தெடு) அல்லது சாளரத்தைக் கட்டளையிடும் சூழல் பட்டியின் வழி அணுகக்கூடியது என்பதைச் சுட்டுகிறது.

ஒரும மற்றும் இரும செய்கருவிகள்

Plus Icon

கூட்டல்

கூட்டல் ஐ இடம்பிடியுடன் நுழைக்கிறது. நீங்கள் + <?> கூட கட்டளைகள் சாரளத்தில் தட்டச்சிடலாம்.

Minus Icon

கழித்தல்

கழித்தல் ஐ ஓர் இடம்பிடியுடன் நுழைக்கிறது. நீங்கள் -<?> எனவும் கூட கட்டளைகள் சாரளத்தில் தட்டச்சிடலாம்.

Plus/Minus Icon

கூட்டல்/கழித்தல்

கூடல்/கழித்தல் ஐ ஓர் இடம்பிடியுடன் நுழைக்கிறது. நீங்கள் +-<?> எனவும் கூட கட்டளைகள் சாரளத்தில் தட்டச்சிடலாம்.

Minus/Plus Icon

கூட்டல்/கழித்தல்

கழித்தல்/கூட்டல் ஐ ஓர் இடம்பிடியுடன் நுழைக்கிறது. நீங்கள் -+<?> எனவும் கூட கட்டளைகள் சாரளத்தில் தட்டச்சிடலாம்.

Addition (plus) Icon

சேர்த்தல் (கூட்டல்)

கூட்டல் ஐ இரு இடம்பிடியுடன் நுழைக்கிறது. நீங்கள் <?>+<?> எனவும் கட்டளைகள் சாரளத்தில் தட்டச்சிடலாம்.

Multiplication (dot) Icon

பெருக்கல் (புள்ளி)

ஒரு புள்ளியை இரு இடம்பிடிகளுடன் நுழைக்கிறது. நீங்கள் <?>cdot<?> எனவும் கட்டளைகள் சாரளத்தில் தட்டச்சிடலம்.

Multiplication (x) Icon

பெருக்கல் (x)

'x' பெருக்கலை இரு இடம்பிடிகளுடன் நுழைக்கிறது. நீங்கள் <?>நேரங்கள்<?> எனவும் கட்டளைகள் சாரளத்தில் நுழைக்கலாம்.

Multiplication (*) Icon

பெருக்கல் (*)

உட்குறி பெருக்கல் ஒப்பத்தை இரு இடம்பிடிகளுடன் நுழைக்கிறது.நீங்கள் கட்டளைகள் சாரளத்தில் <?>*<?> எனவும் தட்டச்சிடலாம்.

Subtraction Icon

கழித்தல்

கழித்தல் குறியீட்டை இரண்டு இடம்பிடிகளோடு உள்ளீடுக. இப்படியும் தட்டச்சு செய்யலாம்<?>-<?>அதனுள்கட்டளைகள் சாளரம்.

Division (Fraction) Icon

வகுத்தல் (பின்னம்)

பின்னத்தை இரு இடம்பிடிகளுடன் நுழைக்கிறது.நீங்கள் கட்டளைகள் சாரளத்தில் <?>மீது<?> எனவும் தட்டச்சிடலாம்.

Division Icon

வகுத்தல்

வகுத்தல் ஒப்பத்தை இரு இடம்பிடிகளுடன் நுழைக்கிறது. நீங்கள் <?>div<?> எனவும் கட்டளைகள் சாரளத்தில் தட்டச்சிடலாம்.

Division (Slash) Icon

வகுத்தல் (பிளவு)

ஒரு பிளவை '/' ஐ இரு இடம்பிடிகளுடன் நுழைக்கிறது. நீங்கள் <?>/<?> எனவும் கட்டளைகள் சாரளத்தில் தட்டச்சிடலாம்.

Boolean NOT Icon

பூலியன் நாட்

பூலியன் NOT ஐ ஓர் இடம்பிடியுடன் நுழைக்கிறது. நீங்கள் neg<?> எனவும் கட்டளைகள் சாரளத்தில் தட்டச்சிடலாம்.

Boolean AND Icon

பூலியன் மற்றும்

பூலியன் AND ஐ இரு இடம்பிடிகளுடன் நுழைக்கிறது. நீங்கள் <?>மற்றும் எனவும் கட்டளைகள் சாரளத்தில் தட்டச்சிடலாம்.

Boolean OR Icon

பூலியன் OR

பூலியன் OR ஐ இரு இடம்பிடிகளுடன் நுழைக்கிறது. நீங்கள் <?> or<?> எனவும் கட்டளைகள் சாரளத்தில் தட்டச்சிடலாம்.

Concatenate Icon

தொடு

தொடு ஒப்பத்தை இரு இடம்பிடிகளுடன் நுழைக்கிறது. நீங்கள் circ எனவும் கட்டளைகள் சாளரத்தில் தட்டச்சிடலாம்.

நீங்கள் பயனர்-வரையறுத்த ஒருமச் செய்கருவிகளை uoperகட்டளைகள் சாளரத்தில் தட்டச்சலிடுவதிலினால் நுழைக்கலாம். அதனைத் தொடர்ந்து வரியுருக்கான தொடரமைப்பையும் நுழைக்கலாம். இச்செயலாற்றியானது,சிறப்பு வரியுருக்களைச் சூத்திரத்துக்குள் சேர்த்துக்கொள்வதற்குப் பயன்படுகிறது. எ.கா, uoper %தீட்டா x கட்டளையானது ஒரு சிறு கிரேக்க கடிதத் தீட்டாவை வெளியிடுகிறது ( LibreOffice மேத் வரியுரு தொகுதியின் பாகம்). நீங்கள் LibreOffice வரியுரு தொகுதியில் இல்லாத வரியுருக்களையும் கருவிகள் - குறியீடுகள் - தொகு ஐத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் நுழைக்கலாம்.

நீங்கள் boperகட்டளைகள் சாளரத்தில் தட்டச்சலிடுவதன் மூலமும் பயனர்-வரையறுத்த இரும கட்டளைகளை நுழைக்க முடியும். எ.கா, y boper %theta x கட்டளையானது, சிறு கிரேக்க கடித தீட்டாவை வெளியிடுகிறது. இது y அதனைத் தொடர்ந்து x மூலமாக நிகழ்கிறது. நீங்கள் LibreOffice வரியுரு தொகுதியில் இல்லாத வரியுருக்களையும் கருவிகள் - குறியீடுகள் - தொகு ஐத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் நுழைக்கலாம்.

கட்டளைகள் சாரளத்தில் <?>oplus<?> ஐத் தட்டச்சலிடுவதன் மூலம் , நீங்கள் வட்டமிட்ட கூட்டல் செய்கருவி ஐ உங்கள் ஆவணத்தில் நுழைக்கலாம்.

வட்டமிட்ட கழித்தல் செய்கருவி ஐ நுழைக்க கட்டளைகள் சாரளத்தில் <?>ominus<?> ஐத் தட்டச்சிடுக.

வட்டமிட்ட புள்ளி செய்கருவி ஐ சூத்திரத்தில் நுழைக்க கட்டளைகள் சாரளத்தில் <?>odot<?> ஐத் தட்டச்சிடுக.

வட்டமிட்ட வகுத்தல் செய்கருவி ஐ சூத்திரத்தில் நுழைக்க கட்டளைகள் சாரளத்தில் <?>odivide<?> ஐ தட்டச்சிடுக.

Type a wideslash b in the Commands window to produce two characters with a slash (from lower left to upper right) between them. The characters are set such that everything to the left of the slash is up, and everything to the right is down. This command is also available in the context menu of the Commands window.

Type a widebslash b in the Commands window to produce two characters with a slash (from upper left to lower right) between them. The characters are set such that everything to the left of the slash is down, and everything to the right is up. This command is also available in the context menu of the Commands window.

Type sub or sup in the Commands window to add indexes and powers to the characters in your formula; for example, a sub 2.

Tip Icon

If you want to use a colon ':' as division sign, choose Tools - Symbols or click the Symbols icon on the Tools bar. Click the Edit button in the dialog that appears, then select the Special symbol set. Enter a meaningful name next to Symbol, for example, "divide" and then click the colon in the set of symbols. Click Add and then OK. Click OK to close the Symbols dialog,too. Now you can use the new symbol, in this case the colon, by entering its name in the Commands window, for example, a %divide b = c.


Warning Icon

கட்டளைச் சாளரத்தில் தகவலைக் கைமுறையாக உள்ளிடும்போது, சரியான கட்டமைப்புக்குச் சில செய்கருவிகளுக்கு தனிமங்களுக்கிடையே வெளி தேவைப்படுகிறது. உங்களின் செய்கருவிகளில் மதிப்புகளுக்குப் பதிலாக இடம்பிடிகளைப் பயன்படுத்தினால் இது முற்றிலும் உண்மையாகிறது. எ.கா, 4 வகு 3 அல்லது a வகு b வகுத்தலைக் கட்டமைக்க ஆகும்.


Please support us!