புதுப்பி

இந்தக் கட்டளை ஆவணச் சாளரத்திலுள்ள சூத்திரத்தைப் புதுப்பிக்கிறது

தானிப்புதுப்பிப்புக் காட்சி செயல்படுத்தப்பட்டல் மட்டுமேகட்டளைச் சாளரத்திலுள்ள மாற்றங்கள் தானகவே புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.

இக்கட்டளையை அணுக...

பார்வை - புதுப்பி ஐத் தேர்ந்தெடு

F9 விசை

கருவிப்பட்டையில் சொடுக்கவும்

Icon Update

புதுப்பி


Please support us!