அனைத்தும் காட்டு

சூத்திரம் முழுவதையும் சாத்தியமான அதிகபட்ச அளவில் காட்சியளிக்கிறது. அதனால், அனைத்துத் தனிமங்களும் உட்படுத்தப்படுகின்றன.சூத்திரம் குறைக்கவும் பெருக்கவும் படுகிறது. அதனால், அனைத்துச் சூத்திரத் தனிமங்களும் பணிப் பரப்பில் காட்சியளிக்க முடிகின்றன. நடப்பு உருவளவு காரணி நிலைப்பட்டையில் காட்சியளிக்கப்படுகின்றது. கிடைக்கும் உருவளவுத் தேர்வுகள் சூழல் பட்டி மூலம் அணுகக்கூடியவைகளாகும். பணிப்பரப்பிலுள்ள சூழல் பட்டி உருவளவு கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ளது. உருவளவு கட்டளைகளும் படவுருக்களும் மேத் ஆவணங்களில் மட்டுமே கிடைக்கும், உட்பொதிந்த மேத் பொருள்களுக்களுக்கு அல்ல.

இக்கட்டளையை அணுக...

பார்வை - அனைத்தையும் காட்டுதேர்ந்தெடு

கருவிப்பட்டையில் சொடுக்கவும்

படவுரு

அனைத்தையும் காட்டு


Please support us!