சிறிதாக்கு

Decreases the display scale of formulas by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

இக்கட்டளையை அணுக...

பார்வை - சிறிதாக்கு ஐத் தேர்ந்தெடு

கருவி பட்டையில் சொடுக்கவும்

Icon Zoom Out

சிறிதாக்கு


Please support us!