பெருக்கம்

Increases the display scale of the formula by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

இக்கட்டளையை அணுக...

தேர்ந்தெடு பார்வை - பெருக்கம்

கருவி பட்டையில் சொடுக்கவும்

Icon Zoom In

பெரிதாக்கு


Please support us!