முந்தைய பிழை

இடஞ்சுட்டியை முந்தைய பிழைக்கு நகர்த்துகிறது (இடதுக்கு நகர்கிறது)

இக்கட்டளையை அணுக...

தேர்ந்தெடு தொகு - முந்தைய பிழை

Shift+F3


Please support us!