அடுத்த பிழை

அடுத்த பிழைக்கு இடஞ்சுட்டியை நகர்த்துகிறது(வலதுக்கு நகர்கிறது).

இக்கட்டளையை அணுக...

தொகு - அடுத்த பிழை ஐத் தேர்ந்தெடு

F3 விசை


Please support us!