முந்தைய குறிப்பான்

முந்தைய குறிப்பானுக்கு இடஞ்சுட்டியை நகர்த்துகிறது (இடதுக்கு).

Note Icon

"குறிப்பான்கள்" இடம்பிடிகளாகும். கட்டளைச் சாளரத்தில் <?> படிவத்தில் அமைகின்றன.


இக்கட்டளையை அணுக...

தேர்ந்தெடுதொகு - முந்தைய குறி

Shift+F4


Please support us!