அடுத்த குறிப்பான்

இடஞ்சுட்டியை அடுத்த குறிப்பானுக்கு நகர்த்துகிறது (வலதுக்கு).

Note Icon

"குறிப்பான்கள்" இடம்பிடிகள் ஆகும். அவை கட்டளைச் சாளரத்திலுள்ள <?>படிவத்தில் அமைகின்றன.


இக்கட்டளையை அணுக...

தேர்ந்தெடுதொகு - அடுத்த குறி

F4 சாவி


Please support us!