இச்செயல்பாட்டை அணுக...

தேர்ந்தெடுதொகு - அடுத்த குறி

F4 சாவி

தேர்ந்தெடுதொகு - முந்தைய குறி

Shift+F4

தொகு - அடுத்த பிழை ஐத் தேர்ந்தெடு

F3 விசை

தேர்ந்தெடு தொகு - முந்தைய பிழை

Shift+F3

கருவிப்பட்டையில் சொடுக்கவும்

Icon Zoom 100%

100% பெருக்கம்

தேர்ந்தெடு பார்வை - பெருக்கம்

கருவி பட்டையில் சொடுக்கவும்

Icon Zoom In

பெரிதாக்கு

பார்வை - சிறிதாக்கு ஐத் தேர்ந்தெடு

கருவி பட்டையில் சொடுக்கவும்

Icon Zoom Out

சிறிதாக்கு

பார்வை - அனைத்தையும் காட்டுதேர்ந்தெடு

கருவிப்பட்டையில் சொடுக்கவும்

Icon Show All

அனைத்தையும் காட்டு

பார்வை - புதுப்பி ஐத் தேர்ந்தெடு

F9 விசை

கருவிப்பட்டையில் சொடுக்கவும்

Icon Update

புதுப்பி

பார்வை- தானிப் புதுப்பி ஐத் தேர்ந்தெடு

பார்வை - தனிமங்கள் ஐத் தேர்ந்தெடு

கட்டளைச் சாளரத்திலுள்ள சூழல் பட்டியைத் திற - ஒரும / இரும செய்கருவிகள் ஐத் தேர்ந்தெடு

பார்வை - தனங்கள் ஐத் தேர்ந்தெடுக; பிறகு தனிமங்கள் பலகத்தில் ஒரும/இரும செய்கருவிகள் ஐ பட்டியல் பெட்டியிலிருந்து தேர்க.

கட்டளைச் சாளரத்தில் சூழல் பட்டியைத் திற - தேர்ந்தெடு உறவுகள்

பார்வை - தனிமங்கள் ஐத் தேர்ந்தெடுக; பிறகு தனிமங்கள் பலகத்தில் உறவுகள் ஐ பட்டியல் பெட்டியிலிருந்து தேர்க.

கட்டளைச் சாளரத்திலுள்ள சூழல் பட்டியைத் திற - செய்கருவிகள் ஐத் தேர்ந்தெடு

பார்வை - தனிமங்கள் ஐத் தேர்ந்தெடுக; பிறகு தனிமங்கள் பலகத்தில் செய்கருவி ஐ பட்டியல் பெட்டியிலிருந்து தேர்க.

கட்டளைச் சாளரத்திலுள்ள சூழல் பட்டியைத் திற - செயலாற்றிகள் ஐத் தேர்ந்தெடு

பார்வை - தனிமங்கள் ஐத் தேர்ந்தெடுக; பிறகு தனிமங்கள் பலகத்தில் செயலாற்றிகள் ஐ பட்டியல் பெட்டியிலிருந்து தேர்க.

கட்டளைச் சாளரத்திலுள்ள சூழல் பட்டியைத் திறசூழல் பட்டியைத் திற - அடைப்புகள் ஐத் தேர்ந்தெடு

பார்வை - தனிமங்கள் ஐத் தேர்ந்தெடுக; பிறகு தனிமங்கள் பலகத்தில் அடைப்புகள் ஐ பட்டியல் பெட்டியிலிருந்து தேர்க.

கட்டளைச் சாளரத்திலுள்ள சூழல் பட்டியைத் திற - தன்மைகள் ஐத் தேர்ந்தெடு

பார்வை - தனிமங்கள் ஐத் தேர்ந்தெடுக; பிறகு தனிமங்கள் பலகத்தில் தன்மைகள் ஐ பட்டியல் பெட்டியிலிருந்து தேர்க.

கட்டளைச் சாளரத்திலுள்ள சூழல் பட்டியைத் திற - வடிவூட்டங்கள் ஐத் தேர்ந்தெடு

பார்வை - தனிமங்கள் ஐத் தேர்ந்தெடுக; பிறகு தனிமங்கள் பலகத்தில் வடிவூட்டுகள் ஐ பட்டியல் பெட்டியிலிருந்து தேர்க.

கட்டளைச் சாளரத்திலுள்ள சூழல் பட்டியைத் திற - செயல்பாடுகளை அமை ஐத் தேர்ந்தெடு

பார்வை - தனிமங்கள் ஐத் தேர்ந்தெடுக; பிறகு தனிமங்கள் பலகத்தில் நடவடிக்கைகளை அமை ஐ பட்டியல் பெட்டியிலிருந்து தேர்க.

வடிவூட்டு - எழுத்துருக்கள் ஐத் தேர்ந்தெடு

வடிவூட்டு - எழுத்துருக்கள் - மாற்றியமை ஐத் தேர்தெடு

வடிவூட்டு - எழுத்துரு அளவு ஐத் தேர்தெடு

வடிவூட்டு - இடைவெளியிடுதல் ஐத் தேர்ந்தெடு

Choose Format - Align

வடிவூட்டு - உரை முறை ஐத் தேர்ந்தெடு

கருவிகள் - குறியீடுகள் ஐத் தேர்ந்தெடு

கருவிப்பட்டையில் சொடுக்கவும்

Icon Symbols

குறியீடுகள்

கருவிகள் - குறியீடுகள் - தொகுஐத் தேர்ந்தெடு

கருவிகள் - சூத்திரத்தை இறக்குமதிசெய் ஐத் தேர்ந்தெடு

தேர்ந்தெடுகருவிகளைத்-இறக்குமதி MathML ஒட்டுப்பலகை

கருவிகள் - தனிப்பயனாக்கு ஐத் தேர்தெடு

கட்டளைச் சாளரத்தில்சூழல் பட்டியைத் திற - தேர்ந்தெடு மற்றவை

பார்வை - தனிமங்கள் ஐத் தேர்ந்தெடுக; பிறகு தனிமங்கள் பலகத்தில் மற்றவைகள் ஐ பட்டியல் பெட்டியிலிருந்து தேர்க.

Icon Formula Cursor

சூத்திர இடஞ்சுட்டி

Please support us!