பிம்பப் பட்டை

நிறம், உறழ்பொருவு, ஒளிர்வு தேர்வுகளைத் தேர்ந்த வரைவியல் பொருளுக்காக அமைக்க பிம்பம் பட்டையைப் பயன்படுத்துக.

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

Filter

Graphics Mode

Lists view attributes for the selected graphic object. The embedded or linked graphic object in the current file will not be changed, only the view of the object.

Cell Styles

Graphics mode

நிறம்

Opens the Color toolbar so you can edit some properties of the selected object.

Transparency

Specifies the transparency in the graphic object. Values from 0% (fully opaque) to +100% (fully transparent) are possible.

படவுரு

Transparency

நறுக்கு

Allows to crop the display of an inserted picture. Only the display gets cropped, the inserted picture is not changed. A picture must be selected to enable cropping.

இம்ப்ரஸிலும் வரைதலிலும் நீங்கள் படவுறுவைச் சொடுக்கும்போது, உரையாடல்கள் காட்டப்படுவதில்லை. ஆனால், எட்டு நறுக்கும் பிடிகளை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். நறுக்குவதற்கு நீங்கள்உரையாடலைப் பயன்படுத்த விரும்பினால், தேர்ந்த படத்தில் சூழல் பட்டியைத் திறந்து நறுக்கும் படத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படத்தை நறுக்குவதற்கு எட்டு நறுக்கும் கைப்பிடிகளில் ஏதேனும் இழுக்கவும்.

படவுரு

Crop

Please support us!