படவில்லை வரிசைபடுத்திப் பட்டை

படவில்லை வரிசைபடுத்தி பார்வையில், படவில்லை வரிசைபடுத்தி ஐப் பயன்படுத்த முடியும்

தெரிவு

Allows you to select objects in the current document.

படவுரு

தெரிவு

படவில்லைக் காட்சி

படவில்லையைத் தொடங்கவும்.

Slide Show Icon

படவில்லைக் காட்சி

Please support us!