சித்திரப் பட்டை

வரைதல் பட்டை அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் தொகுத்தல் கருவிப்பட்டைகளைக் கொண்டிருக்கிறது. கூடுதல் கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ள படவுருவைக் கருவிப்பட்டையைத் திறக்க அடுத்துவுள்ள அம்பைச் சொடுக்குக.

உரை ஆவணத்தையோ விரிதாளையோ வரைதல் பட்டையிலிருந்து பார்வையிடலாம். தென்படும் படவுருக்கள் தொகுதி, நடப்பு ஆவணத்திற்கேற்றவாறு சற்று மாறுபட்ட இருக்க முடியும்.

தேர்க

நடப்புப் படவில்லையில் பொருளைத் தேர, வரைதல் பட்டையிலுள்ள தேர் கருவியைச் (வெள்ளை அம்பு) சொடுக்குக, பிறகு பொருளைச் சொடுக்குக.

ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட பொருள்களைத் தேர்ந்தெடுக்க, சொடுக்கிக்கொண்டே சிப்டை அழுத்திருக்கவும்.

ஒரு பொருளுக்குப் பின் இன்னொரு பொருளைத் தேர்வதற்கு, ஐ வைத்திருந்து, பிறகு பொருளைச் சொடுக்குக. அடுகிலுள்ள அடுத்த அடித்தள பொருளைத் தேர்வதற்கு, ஐ வைத்திருந்து பிறகு மீண்டும் சொடுக்கவும்.முந்தைய தேர்ந்த பொருளுக்குப் பொருளைத் திருப்புவதற்கு shift+ ஐக் கீழ் வைத்திருந்து, பிறகு சொடுக்கவும்.

ஒரு தேர்ந்த பொருளில் உரையைச் சேர்க்க, அப்பொருளை இருமுறை சொடுக்கியதோடு உங்களின் உரையை உள்ளிடவும்.

ஒரு தெரிவை அகற்ற, தேர்ந்த பொருளுக்கு வெளியே எங்கேயாவது அல்லது தப்பித்தலை அழுத்தவும்.

By double-clicking a tool, you can use it for multiple tasks. If you call the tool with a single-click, it reverts back to the last selection after completing the task.

தெரிவு

Allows you to select objects in the current document.

படவுரு

தெரிவு

செவ்வகம்

நடப்பு ஆவணத்தில் நீங்கள் இழுக்குமிடத்தில் ஒரு நிரப்பிய செவ்வகத்தை வரைகிறது. செவ்வகத்தின் மூலையை நீங்கள் வைக்கவிருக்கும் இடத்தில் சொடுக்குவதோடு, உங்களுக்கு வேண்டிய அளவுக்கு அதனை இழுக்கவும். ஒரு சதுரத்தை வரைய, நீங்கள் இழுக்கும்போது சிப்டைக் கீழ் வைத்திருக்கவும்.

படவுரு

செவ்வகம்

நீள்வட்டம்

நடப்பு ஆவணத்தில் நீங்கள் இழுக்குமிடத்தில் ஒரு நிரப்பிய செவ்வகத்தை வரைகிறது. செவ்வகத்தின் மூலையை நீங்கள் வைக்கவிருக்கும் இடத்தில் சொடுக்குவதோடு, உங்களுக்கு வேண்டிய அளவுக்கு அதனை இழுக்கவும். ஒரு சதுரத்தை வரைய, நீங்கள் இழுக்கும்போது சிப்டைக் கீழ் வைத்திருக்கவும்.

படவுரு

நீள்வட்டம்

உரை

நடப்பு ஆவணத்தில் நீங்கள் சொடுக்கும் அல்லது இழுக்கும் இடத்தில் ஒரு உரைப் பெட்டியை வரைகிறது. ஆவணத்தில் எங்கு வேண்டுமானலும் சொடுக்குக, பிறகு உங்களின் உரையைத் தட்டச்சிடுக அல்லது ஒட்டுக.

படவுரு

Text

வளைவு

The Curve icon on the Drawing bar opens the Lines toolbar, where you can add lines and shapes to the current slide.

படவுரு

வளைவு

Connectors

படவுரு

Connector

Open the Connectors toolbar, where you can add connectors to objects in the current slide. A connector is a line that joins objects, and remains attached when the objects are moved. If you copy an object with a connector, the connector is also copied.

வரிகளும் அம்புகளும்

வரிகளையும் அம்புகளையும் நுழைக்க அம்புகள் கருவிப்பட்டையைத் திறக்கிறது.

3D பொருள்கள்

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

படவுரு

3D Objects

அடிப்படை வடிவங்கள்

உங்கள் ஆவணத்தினுள் வரைவியல்களை நுழைக்க நீங்கள் பயன்படுத்தும் அடிப்படை வடிவங்களைத் திறக்கிறது.

படவுரு

அடிப்படை வடிவங்கள்

சின்ன(ம்) வடிவங்கள்

சின்னம் வடிவங்களைத் திறக்கிறது. இங்கிருந்து வரைவியல்களை உங்கள் ஆவணத்தினுள் நீங்கள் நுழைக்க முடியும்.

Icon Symbol Shapes

குறியீட்டு வடிவங்கள்

தொகுதி அம்புகள்

தொகுதி அம்புகள் பட்டையைத் திறக்கிறது. இங்கிருந்து வரைவியல்களை உங்கள் ஆவணத்தினுள் நீங்கள் நுழைக்க முடியும்.

படவுரு

தொகுதி அம்புக்குறிகள்

பாய்வு நிரல்படம்

பாய்வு நிரல்படத்தை திறக்கிறது. இங்கிருந்து வரைவியல்களை உங்கள் ஆவணத்தினுள் நுழைக்க முடியும்.

படவுரு

பாய்வு நிரல்படங்கள்

கூவல்கள்

கூவல்களைக் திறக்கிறது. இங்கிருந்து வரைவியல்களை உங்கள் ஆவணத்தினுள் நீங்கள் நுழைக்க முடியும்.

படவுரு

Callouts

நட்சத்திரங்களும் பதாகைகளும்

நட்சத்திரங்களையும் பதாகைகளையும் திறக்கிறது. இங்கிருந்து வரைவியல்களை உங்கள் ஆவணத்தினுள் நீங்கள் நுழைக்க முடியும்.

படவுரு

விண்மீன்கள்

புள்ளிகள்

உங்கள் வரைதளிலுள்ள புள்ளிகளைத் தொகுக்க ஏதுவாக்குகிறது.

ஒட்டப் புள்ளிகள்

உங்கள் வரைதளிலுள்ள ஒட்டுப் புள்ளிகளைத் தொகுக்க ஏதுவாக்குகிறது.

Fontwork

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

எழுத்து வேலை காட்சியகம்

கோப்பிலிருந்து

Inserts an image into the current document .

படவுரு

Image

நுழை

படவுரு

Insert

சுழற்று

இக்கருவியானது பொருளைச் சுழற்ற பயன்படுத்தப்படுகிறது.

படவுரு

சுழற்று

Alignment

Modifies the alignment of selected objects.

படவுரு

சீரமைப்பு

அடுக்கு

தேர்ந்த பொருளினது அடுக்கின் ஒழுங்கை மாற்றுகிறது.

படவுரு

அடுக்கு

Extrusion On/Off

தேர்ந்த பொருள்களுக்கான 3D விளைவுகளைத் திறக்கவும் அடைக்கவும் செய்கிறது.

Animation Pane

Assigns effects to selected objects.

படவுரு

தனிப்பயன் அசைவூட்டம்

Interaction

தேர்ந்த பொருளின் மீது நீங்கள் படவில்லைக் காட்சியின்போது சொடுக்கினால், அது எவ்வாறி செயல்படும் என்பதை வரையறுக்கிறது.

Icon Interaction

Interaction

Please support us!