படவில்லைக் காட்சி

ஒரு வழங்கலை இயக்குவதற்கான கட்டளைகளையும் தேர்வுகளையும் கொண்டுள்ளது.

படவில்லையின் காட்சி

Starts your slide show.

படவில்லைக் காட்சியின் அமைவுகள்.

Defines settings for your slide show, including which slide to start from, the way you advance the slides, the type of presentation, and pointer options.

நேரங்களை ஒத்திகையிடுக

தாழ்ந்த இடது மூலையிலுள்ள காலக்கணிப்பியைக் கொண்டு படவில்லைக் காட்சியைத் தொடங்குகிறது.

இடைவினை

தேர்ந்த பொருளின் மீது நீங்கள் படவில்லைக் காட்சியின்போது சொடுக்கினால், அது எவ்வாறி செயல்படும் என்பதை வரையறுக்கிறது.

தனிப்பயன் அசைவூட்டம்

Assigns effects to selected objects.

படவில்லையின் மாறுநிலை

Defines the special effect that plays when you display a slide during a slide show.

படவில்லையைக் காட்டு/மறை

தேர்ந்த படவில்லையை மறைக்கிறது, அதனால் அது படவில்லைக் காட்சியின்போது காட்சியளிக்கப்படுவதில்லை.

தனிப்பயன் படவில்லைக் காட்சி

Defines a custom slide show using slides within the current presentation. You can then pick slides to meet the needs of your audience. You can create as many custom slide shows as you want.

Please support us!