மாற்றியமை

உங்கள் ஆவணத்திலுள்ள பொருள்களை மாற்றியமைப்பதற்கான கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ளது.

சுழற்று

தேர்ந்த பொருள்களைச் சுழற்றுகிறது.

புரட்டு

Flips the selected object horizontally, or vertically.

நிலைமாற்று

Options for converting the selected object.

அடுக்கு

தேர்ந்த பொருளினது அடுக்கின் ஒழுங்கை மாற்றுகிறது.

Align Objects

Aligns selected objects with respect to one another.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

பெயர் பொருள்

Assigns a name to the selected object, so that you can quickly find the object in the Navigator.

குழுவாக்கு

Groups the selected objects, so that they can be moved as a single object.

குழுவைப் பிரி

Breaks apart the selected group into individual objects.

குழுவில் உள்ளிடு

Opens the selected group, so that you can edit the individual objects. If the selected group contains nested group, you can repeat this command on the subgroups.

குழுவிலிருந்து வெளியேறு

Exits the group, so that you can no longer edit the individual objects in the group.

ஒருங்கிணை

Combines two or more selected objects into a single shape. Unlike grouping, a combined object takes on the properties of the lowermost object in the stacking order. You can split apart combined objects, but the original object properties are lost.

பிரி

Splits a combined object into individual objects. The resulting objects have the same line and fill properties as the combined object.

வடிவங்கள்

Creates a shape from two or more selected objects.

இணை

Creates a line or Bézier curve by connecting two or more lines, Bézier curves, or other objects with a line. Closed objects containing a fill are converted to lines and lose their fill.

முறி

Breaks apart lines joined with the Connect command.

Please support us!