நுழை

இப்பட்டியானது, நீங்கள் ஆவணத்தினுள் புதுத் தனிமங்களை நீங்கள் நுழைக்க பயன்படுத்துகின்ற கட்டளைகளைக் கொண்டிருக்கிறது; எ,கா, வரைவியல்கள், பொருள்கள், சிறப்பு வரியுருக்கள், மற்றும் பிற கோப்புகள்.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Chart

Inserts a chart.

அட்டவணை

தற்போதைய படவில்லையில் அல்லது பக்கத்தில் புதிய அட்டவணையை நுழைக்கவும்.

ஊடகம்

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

வடிவம்

இந்தத் துணைப்பட்டி ஆவணத்தினுள் நுழைக்கப்பட முடிகிற பொது வடிவங்களான வரி, வட்டம், முக்கோணம், சதுரம், அதோடு குறியீட்டு வடிவங்களான நகைமுகம், இதயம், பூ போன்றவையையும் கொண்டிருக்கிறது.

Snap Point/Line

நீங்கள் விரைவாகப் பொருள்களைச் சீரமைக்க பயன்படுத்தமுடிகிற பிடிப் புள்ளியையோ பிடி வரியையோ (வழிகாட்டி எனவும் அறியப்படும்) நுழைக்கிறது.பிடிப் புள்ளிகளும் பிடி வரிகளும் அச்சிட்ட வெளியீட்டில் தோன்றுவதில்லை.

Text Box

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Floating Frame

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Fontwork

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Special Character

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like no-break space, soft hyphen, and zero-width space.

Slide Number

படவில்லையின் எண்ணையோ பக்க எண்ணையோ சேர்.

புலங்கள்

உங்களின் படவில்லையில் நீங்கள் நுழைக்க முடிகிற பொது புலங்களைப் பட்டியலிடுகிறது.

தலைப்புக் குறிப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பு

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.

படிவக் கட்டுப்பாடு

இந்தத் துணைப்பட்டி ஆவணத்தில் நுழைக்கப்படக்கூடிய படிவக் கட்டுப்பாடுகளான உரைப் பெட்டி, சோதனைப்பெட்டி, தேர்வு பொத்தான், பட்டியல் பெட்டி போன்றவற்றைக் கொண்டிருகிறது.

Please support us!