Insert Slide from File

You can insert slides from another presentation into the current presentation. You can also copy and paste slides between presentations.

மற்றொரு வழங்கலிருந்து ஒரு படவில்லையை நுழைக்க:

  1. Open a presentation, and choose View - Normal.

  2. Choose .

  3. நீங்கள் நுழைக்கவிரும்பும் படவில்லையைக் கொண்டிருக்கும் வழங்கல் கோப்பை இடங்குறிக, பிறகு நுழை ஐச் சொடுக்குக.

  4. Click the plus sign next to the icon for the presentation file, and then select the slide(s) that you want to insert.

  5. சரி ஐச் சொடுக்கு.

வழங்கலுக்கிடையே படவில்லைகளை நகலெடுக்கவும் ஒட்டவும்:

  1. Open the presentations that you want to copy and paste between.

  2. நீங்கள் நகலெடுக்கவிரும்பும் படவில்லைகளைக் கொண்டிருக்கும் வழங்கலில், பார்வை - படவில்லை -வரிசைபடுத்தி ஐத் தேர்ந்தெடுக.

  3. படவில்லை (கள்) ஐத் தேர்க, பிறகு தொகு - நகலெடு ஐத் தேர்ந்தெடுக.

  4. Change to the presentation where you want to paste the slide(s), and then choose View - Normal.

  5. Select the slide that you want the copied slide to follow, and then choose Edit - Paste.

Please support us!