பாய்வு நிரல்படத்தை உருவாக்குதல்

To create a flowchart:

 1. Select a tool from the Flowchart toolbar on the Drawing bar.

 2. உங்கள் படவில்லைக்குள் ஒரு வடிவத்தை இழுக்கவும்.

 3. To add more shapes, repeat the last steps.

 4. Open the Connectors toolbar on the Drawing bar, and select a connector line.

 5. Move the pointer over the edge of a shape so that the connection sites appear.

 6. Click a connection site, drag to a connection site on another shape, and then release.

 7. இணைப்பிகளை மேலும் சேர்ப்பதற்கு, இறுதி படிகளைத் திரும்பச்செய்க.

உங்கள் பாய்வுக்கான அடிப்படை திட்டவரையை நீங்கள் இப்போது கொண்டிருகிறீர்கள்.

To add text to the shapes on your flowchart

Do one of the following:

To add a color fill to a shape:

 1. Select the shape, and choose Format - Area.

 2. நிறம், ஐத் தேர்க, பிறகு பட்டியலில் ஒரு நிறத்தைச் சொடுக்குக.

மற்ற படவில்லைகளை அழைக்கும் சில அலைமையங்களைச் சேர்ப்பதற்கு:

உங்கள் படவில்லையின் சில பொருள்களுக்குஇடைவினைகள்ஐ அளிக்கவும்.

 1. Select the object, then choose Slide Show - Interaction.

 2. Select an interaction in the dialog. For example, select to go to the next slide when the user clicks the object.

Please support us!