வரைதல் வளைவுகள்

The Curve icon Icon on the Drawing toolbar opens a toolbar to draw Bézier curves. Bézier curves are defined by a start point and an end point, which are called "anchors". The curvature of the Bézier curve is defined by control points ("handles"). Moving a control point changes the shape of the Bézier curve.

Note Icon

Control points are only visible in "Edit Points" mode. Control points are represented by circles, anchor points are represented by squares. The start point is a little bit larger than the other anchor points.


Bézier curve segments and straight line segments can be joined to form more complex Bézier curves. Three different transitions can be applied to join adjacent segments:

வளைவுக் கருவியை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது

 1. On the Drawing toolbar, open the Curves toolbar Icon and select the CurveIcon tool.

 2. Click where you want the curve to start, and drag in the direction where you want the curve to go. The control line will indicate the direction.

  Hold down Shift while you drag to restrict the direction to a 45 degree grid.

 3. முதல் கட்டுப்பாட்டுப் புள்ளி இருக்கவேண்டிய இடத்தில் சுட்டெலியை வெளியிடுக.

 4. Move the pointer to where you want the curve segment to end. The curve follows the pointer.

 5. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றைச் செய்க:

கட்டற்றப்படிவ வரி கருவியை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது

 1. On the Drawing toolbar, open the Curves toolbar Icon and select the Freeform LineIcon tool.

 2. Click where you want the curve to start, and keep holding the mouse button down.

 3. Draw the freeform line as you would do with a pencil.

 4. Release the mouse button to finish the line.

Please support us!