துணைப்புள்ளிகளை மறை

தேர்ந்த தலைப்புரையின் துணைத் தலைப்புரைகளை மறைக்கிறது. மறைந்துள்ள துணைத் தலைப்புரைகள் தலைப்புரையின் முன்னாலிலுள்ள கருப்பு வரியால் சுட்டிக் காட்டப்படுகின்றன. தாழ்ந்த மட்ட தலைப்புரைகளைக் காட்டுவதற்கு, துணைப்புள்ளிகளைக் காட்டு படவுருவைச் சொடுக்குக.

Icon Hide Subpoints

Hide Subpoints

Please support us!