வளைவு

The Curve icon on the Drawing bar opens the Lines toolbar, where you can add lines and shapes to the current slide.

If you hold the Shift key down, the movement of the mouse is limited to multiples of 45 degrees. If you hold down the key, the new point will not be connected to the last point. This allows you to create objects that consist of curves that are not connected together. If you draw a smaller object while holding down the key into a larger object that you have not closed yet, the smaller object is subtracted from the larger one, thus appearing as a hole in the larger one.

Closed shapes automatically receive the fill that is displayed in the Area Style/Filling box on Line and Filling bar.

Curve, Filled

Draws a filled closed shape that is based on a Bézier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to close the shape.

படவுரு

Curve, Filled

Polygon, filled

Draws a closed shape consisting of straight line segments. Click where you want to start the polygon, and drag to draw a line segment. Click again to define the end of the line segment, and continue clicking to define the remaining line segments of the polygon. Double-click to finish drawing the polygon. To constrain the polygon to angles of 45 degree, hold down Shift when you click.

படவுரு

Polygon, Filled

Polygon (45°), Filled

Draws a closed shape consisting of straight line segments that are constrained by angles of 45 degrees. Click where you want to start the polygon, and drag to draw a line segment. Click again to define the end of the line segment, and continue clicking to define the remaining line segments of the polygon. Double-click to finish drawing the polygon. To draw a polygon that is not constrained to a 45 degree angle, hold down Shift when you click.

படவுரு

Polygon (45°), Filled

Freeform Line, Filled

Draws a freeform line where you drag in the slide. When you release, LibreOffice creates a closed shape by drawing a straight line segment from the endpoint to the starting point of the line. The shape within the lines will be filled with the current area color.

படவுரு

Freeform Line, Filled

Curve

ஒரு வழுவழுப்பான பெசியர் வளைவை வரைகிறது.நீங்கள் வளைவைத் தொடங்க, இழுக்க, விடவிருக்கும் இடத்தில் சொடுக்குவதுடன் வளைவை முடிக்கவிருக்கும் இடத்திற்குச் சுட்டியை நகர்த்தி சொடுக்க்குக. சுட்டியை நகர்த்துவதுடன் வளைவிற்கு ஒரு நேர் வரிக்கூற்றைச் சேர்ப்பதற்கு மீண்டும் சொடுக்குக. வளைவு வரைவதை நிறுத்த இருமுறை சொடுக்கவும். மூடிய வடிவத்தை உருவாக்க, வலைவின் தொடக்கப் புள்ளியை இருமுறை சொடுக்கவும். வளைவின் வில்லானது நீங்கள் இழுக்கும் தூரத்தில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

படவுரு

Curve

Polygon

நேர் வரி பாகங்களின் தொடராலான ஒரு வரியை வரைகிறது. ஒரு வரி பாகத்தை வரைய இழுக்கவும், வரி பாகத்தின் முடுவுப் புள்ளியை வரையறுக்க சொடுக்க்கவும், பிறகு ஒரு புது வரி பாகத்தை வரைய இழுக்கவும். வரியை வரைதலை முடிக்க இருமுறை சொடுக்கவும். மூடிய வடிவத்தை உருவாக்க, வரியின் ஆரம்பப் புள்ளியை இருமுறை சொடுக்கவும்.

புதுப் புள்ளிகளை 45 பாகைக் கோணங்களில் நிலைநிறுத்த, பலகோணத்தை வரையும்போது shift விசையை அழுத்திருக்கவும்.

புள்ளிகளைத் தொகு முறையானது, நீங்கள் பலகோணத்தின் தனித்தனிப் புள்ளிகளை ஒன்றோடொன்றாக மாற்றியமைக்க அனுமதிக்கிறது.

படவுரு

Polygon

பலகோணம் (45°)

Draws a line composed of a series of straight line segments, that are constrained by angles of 45 degree. Drag to draw a line segment, click to define the endpoint of the line segment, and then drag to draw a new line segment. Double-click to finish drawing the line. To create a closed shape, hold down and double-click.

படவுரு

பலகோணம் (45°)

Freeform Line

நடப்பு ஆவணத்தில் நீங்கள் இழுக்கும் இடத்தில் ஒரு கட்டற்றப்படிவ வரியை வரைகிறது. இந்த வரியை முடிக்க, சுட்டெலிப் பொத்தானையை வெளிடவும். ஒரு மூடிய வடிவத்தை வரைய, வரியின் தொடக்க புள்ளியின் அருகில் சுட்டெலி பொத்தானை வெளியிடவும்.

படவுரு

Freeform Line

Please support us!