உரை

The Text toolbar contains some icons to enter different types of text boxes.

Text

Draws a text box where you click or drag in the current document. Click anywhere in the document, and then type or paste your text.

Icon

Text

Fit Text to Frame

Draws a text box where you click or drag in the current document. The text that you enter is automatically resized to fit the dimensions of the text box. Click anywhere in the document, and then type or paste your text.

Icon

Fit Text to Frame

Callouts

Draws a line that ends in a rectangular callout from where you drag in the current document. The text direction is horizontal. Drag a handle of the callout to resize the callout. To change a rectangular callout to a rounded callout, drag the largest corner handle when the pointer changes to a hand. To add text, click the edge of the callout, and then type or paste your text.

Icon Callouts

Callouts

ஆசிய மொழி ஆதரவு

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

செங்குத்துக் கூவல்கள்

Icon Vertical Callouts

நடப்பு ஆவணத்தில் நீங்கள் இழுப்பதிலிருந்து செங்குத்து திசையில் செவ்வகவியலான குறிப்பறையில் முடிவுறும் ஒரு கோட்டை வரைகிறது. குறிப்பறையின் அளவை மாற்ற குறிப்பறையின் கைப்பிடியை இழுக்கவும். உரையைச் சேர்க்க, குறிப்பறையின் விளிம்பைச் சொடுக்கவும், பிறகு உங்களின் உரையை தட்டச்சிடுக அல்லது ஒட்டுக. செவ்வகவியலான குறிப்பறையை வட்டமாக்க, சுட்டி கையாக மாறும்போது பெரிய மூலையின் பிடியை இழுக்கவும். ஆசியான் மொழி செயலாக்கப்பட்டால் மட்டுமே கிடைக்கும்.

செங்குத்தான உரை

Icon Vertical Text

ஆவணத்தில் நீங்கள் சொடுக்கும் அல்லது இழுக்கும் இடத்தில் செங்குத்து உரை திசையுடன் ஒரு உரைப் பெட்டியை வரைகிறது. ஆவணத்தில் எங்குவேண்டுமாணாலும் சொடுக்குக, பிறகு உங்களின் உரையைத் தட்டச்சிடுக அல்லது ஒட்டுக. நீங்கள் உரையைச் சேர்க்க விரும்பும் இடத்திற்கும் இடஞ்சுட்டியை நகர்த்தலாம், ஓர் உரைப்பெட்டியை இழுக்கவும், பிறகு உங்களின் உரையைத் தட்டச்சிடுக அல்லது ஒட்டுக. ஆசியான் மொழி ஆதரவு செயலாக்கப்பட்டால் மட்டுமே கிடைக்கும்.

Fit Vertical Text to Frame

Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. The text that you enter is automatically resized to fit the dimensions of the box. (Enable Asian text support to enable this icon). Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a box, and then type or paste your text.

Icon Fit Vertical Text to Frame

Fit Vertical Text to Frame

Please support us!