உருவளவு

நடப்பு ஆவணத்தின் திரையின் காட்சியை குறைக்கவோ பெரிதாக்கவோ செய்கிறது. உருவளவு கருவிப்பட்டையைத் திறப்பதற்குப், படவுருவை அடுத்துள்ள அம்பைச் சொடுக்குக.

படவுரு

உருவளவு

படவுரு

உருவளவிடு (திட்டவரையிலும் படவில்லை பார்வையிலும் உள்ள LibreOffice இம்பிரெஸ்)

பெரிதாக்கு

இரண்டு முறை அதன் நடப்பு அளவில் படவில்லையைக் காட்சியளி.

நீங்கள் பெருக்கம் கருவியையும் தேர்வு செய்வதோடு, நீங்கள் பெரிதாக்க விரும்பும் பரப்பைச் சுற்றி செவ்வகச் சட்டகத்தையும் இழுக்கலாம்.

படவுரு

பெரிதாக்கு

சிறியதாக்கு

நடப்பு அளவிலிருந்து பாதி அளவில் படவில்லையைக் காட்சியளிக்கிறது.

படவுரு

சிறியதாக்கு

100% பெரிதாக்கு

படவில்லையை அதன் அசல் அளவில் காட்சியளிக்கிறது.

படவுரு

100% பெரிதாக்கு

முந்தைய உருவளவு

படவில்லையின் காட்சியை, நீங்கள்செயல்படுத்திய முந்தைய உருவளவு காரணிக்குத் திருப்புகிறது. நீங்கள் +காற்புள்ளி (,) போன்றவற்றையும் அழுத்தலாம்.

படவுரு

முந்தைய உருவளவு

அடுத்த உருவளவு

முந்தைய உருவளவு கட்டளையின் செயலை நீக்குகிறது. நீங்கள் + காலம் (.) பேன்றவற்றையும் அழுத்தலாம்.

படவுரு

அடுத்த உருவளவு

பக்கம் முழுதும்

உங்களின் முழுப் படவில்லையையும்கா ண்பிக்கிறது.

படவுரு

பக்கம் முழுதும்

பக்கத்தின் அகலம்

திரையின் முழுமையான அகலத்தைக் காட்சியளிக்கிறது. திரையின் மேல் மற்றும் கீழ் விளிம்புகள் தென்படாமல் போகலாம்.

படவுரு

பக்கத்தின் அகலம்

உகப்பான பார்வை

படவில்லையிலுள்ள அனைத்துப் பொருள்களையும் உள்ளடக்குவதற்கு காட்சியை அளவுமாற்றுகிறது.

படவுரு

உகப்பான பார்வை

பொருள் உருவளவு

நீங்கள் தேர்ந்தப் பொருள்களைப் பொருத்துவதற்காகக் காட்சியை அளவுமாற்றுகிறது.

படவுரு

பொருள் உருவளவு

Shift

LibreOffice சாளரத்திற்கிடையே படவில்லையை நகர்த்துகிறது. சுட்டியைப் படவில்லையின் மீது வைத்து, படவில்லையை நகர்த்துவதற்கு இழு. நீங்கள் சுட்டெலியை விடுவிக்கும் போது, நீங்கள் இறுதியாகப் பயன்படுத்திய கருவி தேர்வு செய்யப்படுகிறது.

படவுரு

Shift

Please support us!