நடப்பு அளவு

இடஞ்சுட்டியின் X, Y இடத்தையும் தேர்ந்த பொருளின் அளவையும் காட்சியளிக்கிறது.

இந்த நிலைப்பட்டையானது, அதே அளவீட்டு அலகுகளை அளவுகோல்களாகப் பயன்படுத்துகின்றன. நீங்கள் - LibreOffice இம்பிரெஸ் - பொது ஐத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் அலகுகளை வரையறுக்க முடியும்.

Please support us!