நேரம்

படவில்லைக் காட்சி தானாகவே அடுத்த படவில்லைக்கு முன்னேறுவதற்கு முன்பான நேரத் தொகையை உள்ளிடுக. இத்தேர்வானது, தானியக்க மாறுநிலைக்கு மட்டுமே கிடைக்கப்பெறும்.

Please support us!