படவில்லையைக் காட்டு/மறை

தேர்ந்த படவில்லையை மறைக்கிறது, அதனால் அது படவில்லைக் காட்சியின்போது காட்சியளிக்கப்படுவதில்லை.

The number of a hidden slide is crossed out. To show a hidden slide, choose Slide Show - Show/Hide Slide again.

Icon Hide Slide

படவில்லையைக் காட்டு/மறை

Please support us!